ugyintezes

Óvodavezetői pályázati kiírás

Szabolcs Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.09.01-2027.08.31.-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4467 Szabolcs, Tiszafolyó út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai
irányítása, a pedagógiai program megvalósulása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói vezetői jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
  • szakképzettség,
  • Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a
  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga
  • keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
  • legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
  • büntetlen előélet
  • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
  • az adott intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű,
  • teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg
  • pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló
  • alkalmazás
  • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • pályázó szakmai önéletrajzát
  • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzeléseket
  • iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll
  • eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat
  • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
  • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a képviselő-testület illetékes bizottsága, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e
  • nyilatkozatot vagyonnyilatkozat tételéről pályázati nyertesség esetére

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csegei László nyújt, a
0642/720-102 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4467 Szabolcs, Petőfi út 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/22-12/2021, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a véleményezési határidő lejártától számított 30. napot követő első képviselő-testületi ülésen kerül sor

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 01.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Közigállás.hu - 2021. december 06.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szabolcs.hu honlapon szerezhet.

Településünk címere

Sztabolcs címer

ukLogo

 

jogszabalykereso

hivatalkereso

kozadattar logoszakkor banner 300x250 201028

kozadatkereso

ma

mvh logo

 

szakkor banner 220x163 201028szakkor banner 300x250 201028

Közvilágítási hibabejelentő:

foto2

foto1

foto4

foto5

© 2019 Szabolcs.

Please publish modules in offcanvas position.