ugyintezes

kp 1

kp 2

kp 3

Pályázat

palyazat-750x400

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

"Aranyévek" Szociális Gondozási Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. december 31. napjáig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4465 Rakamaz, Arany János út 108.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, ügyben,melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése. A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörbe utalt munkáltatói jogok gyakorlása. A fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény működéséről, tevékenységéről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítése a jogszabályban meghatározott időszakon belül,
 • 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 3.§ (3) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság,
 • Bűntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség,
 • Az adott intézményben fennálló, határozatlan idejű teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz,

• az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő, fejlesztési elképzelések,

• iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolata,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll,

 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázatával kapcsolatban- a pályázatot elbíráló illetékes bizottság, valamint a Társulási Tanács ülés nyilvánosságához hozzájárul-e,
 • adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
 • nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételről pályázati nyertesség esetére.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodnár László a Társulás Elnöke nyújt, a 06/42-570-700 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás címére történő megküldésével (4465 Rakamaz, Szent István út 116. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III/8-2/2018 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidőt lejártát követő 21 napon belül legalább háromtagú bizottság hallgatja meg a pályázót. A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi. A pályázat elbírálására jogosult szerv e szakértői bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy az első ülésen dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás Társulási Tanácsa fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Településünk címere

Sztabolcs címer

ukLogo

 

jogszabalykereso

hivatalkereso

kozadattar logoszakkor banner 300x250 201028

kozadatkereso

ma

mvh logo

 

szakkor banner 220x163 201028szakkor banner 300x250 201028

Közvilágítási hibabejelentő:

foto2

foto1

foto4

foto5

© 2019 Szabolcs.

Please publish modules in offcanvas position.