ugyintezes

Óvodavezetői pályázati kiírás

Szabolcs Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023.01.01 - 2027.12.31.-ig szól.

Szabolcs Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda
intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2023.01.01 - 2027.12.31.-ig szól.


A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4467 Szabolcs, Tiszafolyó út 3.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai
irányítása, a pedagógiai program megvalósulása, az intézményi költségvetés betartása,
munkáltatói vezetői jogok gyakorlása.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
• Főiskola, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség,

• az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt
– felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

• Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

• büntetlen előélet

• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

• az adott intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

• cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• pályázó szakmai önéletrajzát
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre
és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzeléseket
• iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely tartalmazza azt, hogy a
betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll
• eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat
• a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a képviselő-testület illetékes
bizottsága, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e
• nyilatkozatot vagyonnyilatkozat tételéről pályázati nyertesség esetére

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csegei László nyújt, a
0642/720-102 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (4467 Szabolcs, Petőfi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/355-15/2022. , valamint a
munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a véleményezési határidő lejártától számított 30. napot követő első képviselő-testületi ülésen kerül sor
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szabolcs.hu honlapon szerezhet.

Településünk címere

Sztabolcs címer

ukLogo

 

jogszabalykereso

hivatalkereso

kozadattar logoszakkor banner 300x250 201028

kozadatkereso

ma

mvh logo

 

szakkor banner 220x163 201028szakkor banner 300x250 201028

Közvilágítási hibabejelentő:

foto2

foto1

foto4

foto5

© 2019 Szabolcs.

Please publish modules in offcanvas position.